Leaves
Leaves

Uslovi poručivanja i isporuke cvetnih aranžmana

Web stranica www.cvecaranis.com (u daljem tekstu Prodajno mesto) je elektronska prodavnica firme BLOOMLY DOO NOVI SAD, Matični broj: 21689084, PIB: 112506496. koja pruža uslugu prodaje na daljinu (“dropshipping” oblik elektronske trgovine) (u daljem tekstu Prodavac).


Objašnjenje termina koji se koriste u tekstu:

PORUDŽBINA je obligacioni odnos kupca (lica koje je naručilo robu i izvršilo ili se obavezalo da će izvršiti plaćanje) i Prodavca koji se obavezao da će prodatu robu isporučiti primaocu na mesto i/ili adresu koju je kupac odredio.

VAŽEĆA PORUDŽBINA je kada je kupac izvršio plaćanje ili se obavezao da će izvršiti plaćanje i kada je stavio na raspolaganje Prodavcu sve neophodne podatke potrebne za izvršenje isporuke.

NARUČILAC (KUPAC) je lice koje je naručilo robu od Prodavca.

PRIMALAC je lice koje je odredio naručilac da robu primi.


Primanje porudžbine

Prodavac prima porudžbine putem Prodajnog Mesta, telefonom ili pismeno putem e-mail-a (direktno napisanog ili poslatog preko on-line formulara koji se nalazi na Prodajnom Mestu).

Naručilac je dužan da Prodavcu pruži sve relevantne podatke neophodne za uspešnu i nesmetanu isporuku a koji se odnose na ime i prezime primaoca, tačnu adresu na koju se vrši dostava, kontakt telefon primaoca i druge bitne podatke.


Rokovi i termini isporuke

Prodavac će naručenu robu isporučiti na traženu adresu po želji kupca vodeći računa da se ispoštuje željeno vreme isporuke.

Prodavac zadržava pravo da sat i minut dostave prilagodi svojim mogućnostima ali ne više od 60 minuta pre i 60 minuta posle traženog vremena isporuke.

Dostava cveća za sahrane (na groblje, u kapelu iz koje se vrši ispraćaj) se obavlja najkasnije jedan sat pre zakazanog termina sahrane.


Dostava

Prodavac će naručeni cvetni aranžman dostaviti na adresu primaoca.

Naručilac može biti i primalac, ako naručuje cveće za sebe. Osim primaoca cveće može preuzeti i bilo koja druga osoba na adresi primaoca ukoliko to želi učiniti.

Prodavac će naručioca obavestiti o izvršenoj dostavi (SMS-om, e-mailom ili telefonom).

Naručioc je obavezan da bude telefonski dostupan u vreme naznačeno za dostavu kako bi mogao stupiti u kontakt u slučaju mogućih problema prilikom dostave.

Dostava u bolnice, hotele i kancelarije: 

Za dostavu u navedene institucije biće potrebni dodatni podaci: tačan naziv ustanove, adresa, telefon, broj sobe, sprat itd.

Dostava na takva mesta se smatra izvršenom i kada naručeni aranžman primi osoba zadužena za prijem ovakvih pošiljki.


Izvršenje dostave

Dostava će se smatrati izvršenom kad primalac ili nadležna osoba na adresi primaoca potpiše dostavnicu.

Prodavac će uložiti maksimalne napore da izvrši dostavu, ali u četiri niže navedena slučaja iako se dostava ne izvrši, smatra se izvršenom:

U prva tri slučaja obavestićemo naručitelja o nastaloj situaciji. Naručitelj će, ukoliko to želi, moći o svom trošku podići proizvod u partnerskoj cvećari u roku od 36 sati od trenutka kad ga obavestimo. Ukoliko u ovoj situaciji u roku od 30 minuta ne možemo stupiti u kontakt s naručiteljem, dostavu ćemo smatrati izvršenom.


Reklamacije 

Reklamacije na isporučeni cvetni aranžman Prodavac će uvažiti ukoliko je dojavljena u roku od 1 sata nakon izvršene dostave.

Reklamacije će se uvažiti u slučaju da Prodavac nije ispoštovao bilo koji ugovoreni deo u narudžbi, ukoliko je isporučen pogrešan cvetni aranžman ili je isporuka izvršena pogrešnoj osobi ili na pogrešnu adresu.

Prodavac se obavezuje da eventualne navedene propuste ispravi u najkraćem mogućem vremenu.


Otkazivanje porudžbine

Zbog moguće zloupotrebe otkazivanje porudžbine nije moguće.


Proizvodi (cveće i biljni materijal)

Zbog sezonskih karakteristika i prirode biljnog materijala Prodavac ne može garantovati da će izgled proizvoda biti u svim detaljima istovetan onome s pripadajuće slike. Prodavac će uvek težiti da ugrađeni elementi budu istovetni sa fotografijom poručenog aranžmana, ali u interesu poručioca, Prodavac zadržava pravo zamene jedne ili više komponenti u proizvodu, ali uvek tako da proizvod i dalje stilom i kvalitetom odgovara pripadajućem opisu.

Cveće na pojedinim slikama se nalazi u punom cvatu. Prodavac zadržava pravo da u naručeni aranžman ugradi cveće u fazi pupoljka (čime se trajanje cvetnog aranžmana vremenski produžava).


Upozorenja i situacije u kojima Prodavac ne preuzima odgovornost za nastalu štetu

Poručioc treba da je svestan da poručuje „živi” proizvod, pa iako Prodavac garantuje da će upotrebiti biljni materijal najboljeg kvaliteta, dužina "života" dostavljenih proizvoda zavisi od prirode prolaznosti samog biljnog materijala i o nezi koju mu primalac pruži.

Neke vrste cveća i lišća mogu biti toksične ili izazivati osipe na koži. Potrebno je držati ove proizvode izvan dohvata dece i osoba sa osjetljivom kožom, prati ruke nakon kontakta sa cvećem i lišćem.

Polen s prašnika nekih cvetnih vrsta (poput liljana ili anemona) može ostaviti trajne mrlje na odeći. Primalac treba da vodi računa da se odeća i nameštaj ne dodiruju sa ovakvim vrstama cveća.

Nikada ne ostavljajte cveće blizu električnih naprava i uvek koristite nekakav zaštitni materijal između posuda s biljem i površine na kojoj one stoje.

Neki aranžmani sadrže voće, povrće, sveće ili druge dekorativne predmete. Niti jedan deo aranžmana nije namenjen jelu. Sveće nije preporučljivo paliti u blizini zapaljivih stvari i predmeta ili ih zapaljene ostaviti bez nadzora.


Izjava o zaštiti i prikupljanju ličnih podataka i njihovom korišćenju

Prodavac se obavezuje da će čuvati privatnost svih svojih korisnika.

Preuzete podatke koji su nužni za kvalitetno pružanje usluge koristiće isključivo u svrhu realizacije primljenih porudžbina te ih neće davati na korišćenje trećim licima.

Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kod Prodavca koji ih mogu koristiti isključivo u cilju pružanja usluge naručiocu. Svi zaposleni kod Prodavca i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Korišćenjem usluga Prodavca pristajete na prikupljanje ličnih podataka i njihovo korišćenje u navedene svrhe. Ukoliko ne želite da uzimamo Vaše lične podatke ili se ne slažete s nekim delom ove izjave, molimo Vas da ne koristite usluge Prodavca.

Prilikom poručivanja na Prodajnom Mestu, telefona ili e-mail-a podrazumeva se da je poručioc upoznat sa gore navedenim uslovima i da je u celosti saglasan sa njima.